Van het bestuur, 10 september

Convocatie Algemene Vergadering 26 september 2017

Het bestuur van de K.A.R. & Z.V. 'De Hoop' roept de leden van de vereniging op tot bijwoning van een buitengewone Algemene Vergadering ("AV"). Deze AV zal worden gehouden op 26 september 2017 en aanvangen om 19:30u in de sociëteit van het verenigingsgebouw.

Op 25 september a.s. kunnen leden van 20:00 tot 22:00 uur terecht in het verenigingsgebouw voor de beantwoording van vragen die zij niet per e-mail of anderszins kunnen of willen stellen. Een aankondiging vooraf aan de voorzitter wordt hogelijk op prijs gesteld.

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen vragen van leden

3. Vaststelling notulen voorgaande AV

4. Mededelingen bestuur

5. Bestuurssamenstelling

6. Rondvraag

7. Sluiting

Toelichting

- Ad (1): De vergaderstukken liggen vanaf 19 september 2017 ter inzage op de leestafel en in de bibliotheek op het afgesloten gedeelte van de website en zijn alsdan ook per email op te vragen. Het bestuur wijst op de mogelijkheid om op de voet van art. 9 lid 2 Huishoudelijk Reglement uiterlijk 18 september 2017 voorstellen bij de secretaris in te dienen. Dit kan via email.

- Ad (2): Leden kunnen (ook) tot drie dagen voorafgaand aan de AV vragen per email indienen. De inhoudelijke beantwoording van deze vragen wordt goed voorbereid en gegarandeerd.
Vragen kunnen natuurlijk ook ter vergadering gesteld worden.

- Ad (5): Het bestuur deelt op grond en naar aanleiding van art. 10A Huishoudelijk Reglement en art. 10 lid 2 Statuten mede dat aftredend en niet-herbenoembaar is: Rebecca Scholten (commissaris jeugd). Het bestuur draagt Edzo Klawer voor als nieuwe commissaris jeugd. De bestuursfunctie commissaris leden blijft vooralsnog vacant en wordt waargenomen door de voorzitter. Eventuele tegenkandidaten voor vacatures kunnen worden gesteld overeenkomstig art. 10A lid 3 Huishoudelijk Reglement.

Heeft u vragen of opmerkingen die niet per e-mail kunnen worden overgebracht, kom dan naar de bijeenkomst op 25 september aanstaande of bel naar 06-14889908.

Jannemieke ter Horst