Lidmaatschapsgelden

Nieuwe leden betalen in het eerste jaar van het lidmaatschap een proportioneel gedeelte van de contributie (afhankelijk van het resterend aantal maanden) en naast contributie ook eenmalig entreegeld, waarna je als nieuw lid een voucher van € 25,00 ontvangt voor aanschaf van roeikleding bij Roeigoed.

Entreegeld wordt onder meer geheven in verband met de prachtige staat waarin het verenigingsgebouw door de vernieuwbouw in 2009 is gebracht en de extra financiële bijdragen die bestaande leden daarvoor hebben gedaan.

De eventuele kosten voor instructie voor volwassenen kunt u vinden op de pagina Instructie en examens.

Voor leden onder 14 jaar en onder 27 jaar (op basis van geboortejaar) bestaat een kortingsregeling voor zowel contributie als entreegeld.

 

Type lidmaatschap

2024 excl. korting

2024 incl. korting

Seniorleden / regio afhankelijk (standaard)

€         465

€         459

Seniorleden / regio afhankelijk (midden) *)

€         345

€         340

Seniorleden / regio afhankelijk (laag) **)

€         240

€         237

Studenten (18 t/m 26 jaar)

€         345

€         340

Aspirant-leden (≤ 13 jaar)

€         240

€         237

Juniorleden (14 t/m 17 jaar)

€         345

€         340

Sociëteitslidmaatschap

€         194

€         191

Zeillid

€         305

€         301

Coastallid

€         305

€         301

Buitenlandlidmaatschap

€         181

€         178

Proeflidmaatschap jeugd 2 maanden

€           75

€           75

Entreegeld

 

 

Senior (≥ 27 jaar)

€         176

€         176

Junior (< 27 jaar)

€           76

€           76

Overige contributies

 

 

KNRB ≥ 18 jaar ***)

 

€     45,02

KNRB < 18 jaar ***)

 

€     25,28

Watersportverbond

 

€     24,70

Bepalingen bij type lidmaatschap

*)           Dit type lidmaatschap is uitsluitend van toepassing op bestaande leden t/m 31-12-2023

**)         Leden woonachtig in Nederland buiten de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en  Flevoland.

***)       De vastgestelde contributie KNRB 2024 is inclusief de bijdrage per lid aan het NOC*NSF.

Voor nieuwe leden

Betaling van het lidmaatschap (contributie en overige kosten, zoals entreegelden en contributie KNRB) is uitsluitend mogelijk via automatische incasso. Hiertoe verleent het lid De Hoop tot wederopzegging toestemming om verschuldigde bedragen via automatische incasso te vorderen.

Betaling van de contributie in termijnen is mogelijk in 10 gelijke delen (gerekend vanaf ultimo januari) of naar rato vanaf ingangsdatum van het lidmaatschap. De laatste maandtermijn is altijd ultimo oktober. De berekende toeslag voor betaling in 10 termijnen bedraagt € 40 of naar rato van het aantal termijnen tot en met oktober.

Studenten wordt de mogelijkheid geboden de contributie in 10 gelijke termijnen te betalen tegen een toeslag van €20 i.p.v. €40. Ook hier is de laatste maandtermijn ultimo oktober.

Peildatum contributie

De gehanteerde peildatum voor de leeftijdscategorie waarin een lid valt, is 31-12-2024. Dit betekent dat een lid dat gedurende het kalenderjaar 27 jaar wordt (1-1 t/m 31-12) in de cateorie Regio afhankelijk valt. Het eventueel bijbehorende entreegeld is dat van een seniorlid.

De peildatum voor de contributie van de KNRB is eveneens 31-12-2024. Ieder lid van 18 jaar en ouder dat in 2024 lid wordt van De Hoop en dus ook van de KNRB, betaalt het lidmaatschap voor senioren.

Vragen en verzoeken rond de betaling van de lidmaatschapsgelden kunt u richten aan de penningmeester via mailadres retseemgninnep.[antispam].@karzvdehoop.nl.